Subscribe: RSS Twitter

Ninh Giang: Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển

             Trong những năm qua công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã được huyện Ninh Giang chú trọng thực hiện và thu được những kết quả tích cực,...
© 0282 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương