Subscribe: RSS Twitter

Giới thiệu chung

Xã Hồng Phong

Diện tích: 6,77 km²

Dân số: 16.752 người ( 2002)

Mật độ dân số :  997 người/km².

Trực thuộc huyện: Ninh Giang

Trực thuộc tỉnh: Hải Dương

© 8177 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương