Subscribe: RSS Twitter

             Trong những năm qua công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã được huyện Ninh Giang chú trọng thực hiện và thu được những kết quả tích cực, gúp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã được huyện Ninh Giang chú trọng thực hiện và thu được những kết quả tích cực, gúp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn  phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đang được cán bộ huyện đặt lên hàng đầu

Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đang được cán bộ huyện đặt lên hàng đầu

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, UBND 2 cấp huyện, xã và các phòng ban của huyện như Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện đều có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong hai  năm 2008 – 2009, huyện Ninh Giang đã tiến hành rà soát được 54 loại thủ tục hành chính và nhiều mẫu tờ đơn, mẫu tờ khai các thủ tục hành chính  liên quan đến lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá – xã hội và Nội chính. Kết quả rà soát cho thấy, thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị của huyện đều tuân thủ các quy định của pháp luật, không có trường hợp tự đặt thêm nội dung, thủ tục trái quy định. Đến nay, tất cả 28 xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đều thực hiện nghiêm việc áp dụng bộ thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục thực hiện đơn giản hoá 30%  thủ tục hành chính theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giao dịch. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện còn xây dựng được dự thảo phương án thực thi  đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thầm quyền, trong đã đề nghị sửa 176 thủ tục hành chính để báo cáo UBND tỉnh.

Cùng với việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong những năm qua, huyện Ninh Giang đã tiếp tục duy trì cải cách hành chính theo cơ chế một cửa ở các lĩnh vực: Cấp đăng kí kinh doanh hộ cá thể và Hợp tác xã; cấp phép xây dựng;  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết chế độ bảo trợ xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; chứng thực, hộ tịch. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện  có 6 đơn vị với 7 cán bộ công chức tham gia do đồng chí Phó chánh văn Phòng làm trưởng bộ phận, Phòng làm việc được bố trí tại văn Phòng HĐND& UBND, kết quả đã tiếp nhận và giải quyết hàng nghìn hồ sơ của các tổ chức, công dân. Chỉ tính riêng trong năm 2010, bộ phận này đã tiếp nhận và giải quyết xong  450 hồ sơ về lĩnh vực đất đai, 474 hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh và 820 hồ sơ về lĩnh vực bảo trợ xã hội. Ở 28 xã, thị trấn có tổng số 84 cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng làm việc đặt tại trụ sở UBND cấp xã do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làm trưởng bộ phận. Các đơn vị đã niờm yết công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết công việc đẻ nhân dân biết, đồng thời thực hiện việc quản lí phí và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị định 14/2008 NĐ – CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ, UBND huyện Ninh Giang đã kiện toàn sắp xếp lại các phòng chuyện môn thuộc UBND huyện, giảm xuống còn 12 Phòng; củng cố các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; quyết định phân cấp, phân quyền cho các trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao trạm y tế các xã, thị trấn về Trung tâm y tế huyện quản lý; thành lập trung tâm thể thao huyện trên cơ sở tách hoạt động sự nghiệp thể thao ra khỏi Phòng văn hoá và thông tin. Với việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính như trên đã phân định nhiệm vụ, thẩm quyền từ đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của mỗi đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp với cơ chế một của, phục vụ tốt nhu cầu và lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong những năm qua  huyện Ninh Giang đã thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm làm tốt. Đến nay số lượng cán bộ, công chức, viên chức  trong huyện có trình độ  trình độ đại học, trên đại học chiếm tỷ lệ 42,7%, cao đẳng 21,4%, trung cấp, sơ cấp chiếm 35,9%. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng thực hiện, nhất là quy hoạch cán bộ phục vụ cho công tác bổ nhiệm đề bạt và bầu cử một số chức danh. Thực hiện nội dung cải cách tài chính công, và hiện đại hoá nền hành chính, đến nay toàn huyện đã có 28/28 xã, thị trấn, 85 cơ quan đơn vị sự nghiệp thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lí hành chính; 9/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đang triển khai thực hiện hệ thóng quản lí chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2000, phiên bản 2008, xây dựng được 17/45 quy trình quy định, trong đã có 17 quy trình tác nghiệp. Trên địa bàn huyện đã có 8 xã xây dựng được trụ sở làm việc kiên cố cao tầng với tổng mức đầu tư trên 45 tỉ đồng.

Cải cách hành chính đã có tác động tích cực vào việc thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong vòng 5 năm 2006 – 2010,  huyện Ninh Giang đã thu hút nguồn vốn được 5.200 tỷ đồng, mức tăng bỡnh quõn 34,82% /năm (trong khi của cả tỉnh là 24,7%/năm). Trên 80 doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh xăng dầu, kinh doanh lương thực, chế biến nông sản, lợn con đông lạnh, thêu ren, dệt thảm, may xuất khẩu được thành lập với tổng số vốn đăng kí kinh doanh trên 500 tỉ đồng, thu hút trên 9800 lao động. 13 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn gần 600 tỷ đồng. Toàn huyện còn có 2.225 hộ kinh doanh cá thể với số vốn đăng kí đạt 25,2 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, huyện Ninh Giang tập trung rà soát việc tổ chức thực hiện các văn bản, thủ tục hành chính, các cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư trong vòng 5 năm qua, kiến nghị với cấp có thẩm quyền cắt giảm hoặc bói bỏ các văn bản, thủ tục, chính sách không phù hợp. Trên cơ sở vận dụng đúng đắn, linh hoạt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và chủ trương của tỉnh vào điều kiện cụ thể ở địa phương, tiến hành nghiên cứu, sửa đổi , ban hành mới một số văn bản, thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, nhằm thu hút nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển bền vững./.

 Ngọc Tuấn

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương