Subscribe: RSS Twitter

Sáng qua 14/12/2010, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ninh Giang đã tổ chức tập huấn điều tra kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cho cán bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao thuộc 28 xã, thị trấn và trưởng thôn, khu phố của 105 thôn, khu phố trong huyện.

Đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm 6 loại hình như: ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian.

khanhthanhroinuockhanhthanhroinuoc

Điều tra kiểm kê nhằm nhận diện, xác định giá trị, khả năng tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống các cộng đồng làng, xã trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó phân loại, đánh giá để có cơ sở khoa học hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa.

Đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm 6 loại hình như: ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian.

Điều tra kiểm kê nhằm nhận diện, xác định giá trị, khả năng tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống các cộng đồng làng, xã trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó phân loại, đánh giá để có cơ sở khoa học hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa.

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương