Subscribe: RSS Twitter

Ngày 14/12/2010, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động, tiếp tục đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Về dự  và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Toản – Tỉnh ủy viên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các chi đảng bộ trực thuộc trong huyện…

Báo cáo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động nêu rõ: Trong 4 năm thực hiện CVĐ đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Các cấp ủy đảng, các đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ hơn về sự cần thiết triển khai cuộc vận động, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng: việc Đảng ta phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là “đúng” và “trúng” với tình hình thực tế hiện nay, thực hiện tốt cuộc vận động sẽ có tác dụng xây dựng phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

            Thông qua cuộc vận động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong những việc liên quan đến đời sống của nhân dân ngày càng tốt lên, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng được nâng lên. Chất lượng phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên, hiệu quả hoạt động ở một số cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực.

            Tuy nhiên, trong 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động cũng cho thấy: sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể chính trị, các cấp hội trong quá trình triển khai Cuộc vận động, việc tổ chức học tập các chủ đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa sâu rộng, công tác tuyền truyền cũng như các gương điển hình học tập và làm theo Bác chưa thường xuyên liên tục…

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Toản – Tỉnh ủy viên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – thành viên Ban chỉ đạo tỉnh khẳng định, việc tiến hành triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hết sức cần thiết, là sự hài hòa giữa ý Đảng lòng dân, các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Đảng. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động, chuyển Cuộc vận động sang hướng “làm theo” kịp thời động viên, tạo điều để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của các đơn vị, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tạo sự đồng tình cao của quần chúng nhân dân tham gia tích cực cuộc vận động, thường xuyên làm tốt việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động hai cấp huyện, xã. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời những tổ chức Đảng và đảng viên điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng kịp thời, đồng thời phát hiện cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm cuộc vận động để uốn nắn, rút kinh nghiệm, xử lý nhằm đảm bảo cuộc vận động trên địa bàn huyện tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt…góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

            Đồng chí cũng nêu rõ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục của Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện trong 4 năm qua.

            Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 43 cá nhân là những điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó đề nghị Trung ương khen thưởng 01 cá nhân và 02 tập thể và 03 cá nhân đề nghị Tỉnh khen thưởng./.

                                                                 bacho

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương